skip to Main Content

Examenreglement

Studiejaar 2019-2020


Op de examens van de Academie voor Coaching en Counselling (ACC) is het volgende reglement van toepassing. 

ARTIKEL 1. EXAMENCOMMISSIE

 1. De examencommissie bestaat minimaal uit de volgende functionarissen: 
  – Examencoördinator (voorzitter)
  – Studiecoördinator
  – Docent van de opleiding
 2. De examencommissie is verantwoordelijk voor een objectief en deskundig oordeel over het voldoen van een student aan de eindtermen van de opleiding. 
 3. Als een beroep wordt gedaan op de examencommissie over een zaak die de voorzitter betreft, benoemt de directie van de ACC een andere tijdelijke voorzitter.
 4. De examencommissie is belast met het:
  – Vaststellen van het examenreglement
  – Borgen van de kwaliteit en de organisatie van (her)examens
  – Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen aan ACC over (her)examens
  – Toekennen van diploma’s, certificaten en bewijzen van deelname

ARTIKEL 2. HET EXAMEN 

 1. Het examen van de 10-daagse opleidingen bestaat uit 2 delen: een theoretisch examen en een praktijkexamen.  
 2. In de lesroosters is vastgelegd wanneer de examens plaatsvinden.
 3. Het theoretisch examen wordt schriftelijk afgenomen, het praktijkexamen zal bestaan uit een coach-sessie met een proefclient.

ARTIKEL 3. NORMERING VAN HET EXAMEN 

 1. Het theorie-examen wordt beoordeeld met een cijfer op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 gelds als laagste score en 10 als hoogste score. Cijfers tussen een 5,5 en een 5,9 worden afgerond naar een 6. Cijfers boven een 6 worden op 1 decimaal afgerond. 
 2. Het praktijkexamen zal worden beoordeeld met het predicaat ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. 
 3. Het theoretische deel van het (her)examen wordt door een examinator beoordeeld aan de hand van een vastgesteld kader.
 4. Het praktijkexamen wordt door een examinator beoordeeld. Indien nodig kunnen docenten van andere opleidingen worden ingezet als examinator.
 5. Bij twijfel over het al dan niet voldoen aan de normering, wordt altijd één lid van de examencommissie geraadpleegd.

ARTIKEL 4. TOELATINGSEISEN EXAMEN EN DIPLOMA

 1. De kandidaat mag deelnemen aan het examen indien hij/zij:
 • Alle opleidingsgelden volledig heeft betaald;
 • Heeft voldaan aan de minimale aanwezigheidsplicht van 80 procent van de lesdagen, de examendagen niet meegerekend;
 • Heeft voldaan aan alle vastgestelde schriftelijke en/of mondelinge opdrachten die bij de opleiding horen.
 1. Om in aanmerking te komen voor het diploma van de opleiding dient de kandidaat: 
 • Voor het theoretische deel van het (her)examen minimaal een 5,5 te hebben behaald; 
 • Voor het praktijkexamen het predicaat ‘voldoende’ te hebben verkregen;
 • Voldaan te hebben aan alle vereisten zoals hiervoor vermeld in artikel 4.1.

ARTIKEL 5. AANMELDING EN DEELNAME

 1. Studenten worden na inschrijving voor de opleiding automatisch aangemeld als kandidaat voor het examen op de daarvoor vastgestelde dag. Aparte aanmelding voor het examen door de student is niet nodig. 
 2. Deelname aan het examen dient in hetzelfde opleidingsjaar plaats te vinden als waarin de opleiding wordt gevolgd. Deelname op een later moment kan alleen met toestemming van de examencommissie. Deze toestemming kan worden geweigerd als de opleiding zodanig is gewijzigd dat het succesvol afleggen van het examen niet meer mogelijk is. 
 3. Indien de student/kandidaat op de vastgestelde examendag is verhinderd, kan hij/zij bij de studiecoördinator een verzoek indienen om op een andere leslocatie en datum examen te doen via student@counselling.nl. 
 4. Het verzoek om op een andere leslocatie en datum examen te doen dan op de vastgestelde examen-dag kan worden geweigerd als op de leslocatie en datum waarvoor het verzoek wordt gedaan, de groep vol is. In die situatie kan de kandidaat examen doen op de vastgestelde herexamen-dag in hetzelfde opleidingsjaar als waarin de opleiding is gevolgd. De kosten hiervoor staan vermeld op de website van de ACC, bij de opleidingsinformatie. 
 5. De kandidaat mag één keer deelnemen aan het examen. Indien het examen niet met een voldoende resultaat is afgelegd, kan herexamen worden gedaan. 

ARTIKEL 6. HEREXAMEN 

 1. De kandidaat kan alleen aan een herexamen deelnemen als eerst het examen is afgelegd en aan de normering daarvan niet is voldaan.
 2. Als aan de normering van het examen niet is voldaan, wordt de kandidaat automatisch door de ACC aangemeld voor het herexamen dat plaatsvindt op de vastgestelde herexamen-dag van de opleiding.
 3. De kandidaat mag één keer deelnemen aan het herexamen. Als ook hiervoor niet aan de gestelde normering voor het examen wordt voldaan, kan de kandidaat een gesprek aanvragen met zijn/haar docent. In dit gesprek beoordeelt de docent of nog een herkansing zinvol is. De kandidaat doet het verzoek tot een gesprek met de docent schriftelijk aan de examencommissie via student@counselling.nl
 4. Deelname aan het herexamen dient in hetzelfde opleidingsjaar plaats te vinden als waarin de opleiding wordt gevolgd. Deelname op een later moment kan alleen met toestemming van de examencommissie. Deze toestemming kan worden onthouden als de opleiding zodanig is gewijzigd dat het succesvol afleggen van het examen niet meer mogelijk is. 

ARTIKEL 7. EXAMENGELDEN 

 1. Examengeld voor het eerste examen is inbegrepen in de opleidingsgelden, mits de kandidaat examen doet op de daarvoor vastgestelde examendagen. 
 2. Aan het herexamen zijn extra kosten verbonden. Deze kosten zijn gepubliceerd bij de opleidingsinformatie op de website van de ACC.
 3. Als het eerste examen wordt afgelegd op een herexamen-dag, worden daarvoor de kosten voor een herexamen berekend.

ARTIKEL 8. RESULTAAT VAN HET EXAMEN

 1. Het resultaat van elk examenonderdeel wordt door de examencommissie vastgesteld.
 2. Alleen het resultaat zoals dat schriftelijk door de examencommissie naar de kandidaat wordt verstuurd is het officiële resultaat.

ARTIKEL 9. INZAGE SCHRIFTELIJKE EXAMENS 

 1. Alleen wanneer de student niet heeft voldaan aan de normering van het (her)examen kan een schriftelijk examen worden ingezien. 
 2. De kandidaat doet hiertoe een schriftelijk verzoek aan de examencommissie via student@counselling.nl
 3. Schriftelijke (her)examens kunnen alleen op afspraak worden ingezien op het bezoekadres van de ACC.
 4. De kandidaat mag de schriftelijke (her)examens niet kopiëren, wel is het toegestaan om aantekeningen te maken. 
 5. (Her)examens zijn niet openbaar en blijven eigendom van de ACC.
 6. Schriftelijke (her)examens worden door de ACC gedurende 5 jaar bewaard.

ARTIKEL 10. ONTZEGGING DEELNAME

 1. De examencommissie kan de kandidaat deelname aan het (her)examen ontzeggen wanneer: 
 • Niet aan alle voorwaarden uit artikel 3 en artikel 4 van dit reglement is voldaan;
 • Blijkt dat de kandidaat fraudeert tijdens het (her)examen;
 • De examinator constateert dat de kandidaat andere kandidaten belemmert een goed (her)examen af te leggen.

ARTIKEL 11. BEROEPSMOGELIJKHEID 

 1. De kandidaat kan beroep aantekenen tegen een beslissing van de examencommissie over het (her)examen.
 2. Het beroep moet schriftelijk binnen 5 dagen na bekendmaking van het examenresultaat bij de examencommissie worden ingediend via student@counselling.nl.
 3. Het beroep moet zijn gericht aan de examencommissie met minstens de vermelding van de naam van de opleiding, de dag van het (her)examen en de redenen van het bezwaar. 

ARTIKEL 12. SLOTBEPALING 

 1. In situaties waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van de ACC.
Back To Top