Ga naar hoofdinhoud

Examenreglement

Op de examens van de Academie voor Coaching en Counselling (ACC) is het volgende reglement van toepassing.

Artikel 1. Examencommissie

 1. De examencommissie bestaat minimaal uit de volgende functionarissen:
 • Examencoördinator (voorzitter)
 • Studiecoördinator
 • Docent van de opleiding
 1. De examencommissie is verantwoordelijk voor een objectief en deskundig oordeel over het voldoen van een student aan de eindtermen van de opleiding.
 2. Als een beroep wordt gedaan op de examencommissie over een zaak die de voorzitter betreft, benoemt de directie van de ACC een andere tijdelijke voorzitter.
 3. De examencommissie is belast met het:
 • Vaststellen van het examenreglement
 • Borgen van de kwaliteit en de organisatie van (her)examens
 • Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen aan ACC over (her)examens
 • Toekennen van diploma’s, certificaten en bewijzen van deelname

Artikel 2. Het examen

 1. Het examen van de opleidingen bestaat uit theorie- en praktijkonderdelen. Deze onderdelen kunnen worden getoetst middels een portfolio, een theoretisch examen, een trainersverklaring en een praktijkexamen. In het inleidende hoofdstuk van de opleiding staan de exacte exameneisen voor die betreffende opleiding vermeld.
 2. In de lesroosters is vastgelegd wanneer de theorie- en praktijkexamens plaatsvinden.
 3. Het portfolio wordt ingeleverd bij de docent. Het theoretisch examen wordt schriftelijk afgenomen. De trainersverklaring wordt uiterlijk de laatste lesdag voor het examen overhandigd door de docent aan de student. Het eventuele praktijkexamen zal bestaan uit een coachsessie met een proefcliënt/medestudent.

Artikel 3. Normering van het examen

 1. De trainersverklaring bevat het predicaat ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De student heeft een positieve trainersverklaring (‘voldoende’) nodig om deel te mogen nemen aan het praktijkgedeelte van het examen. Het voorlopige predicaat van de trainersverklaring wordt uiterlijk twee lesdagen voor het einde van de opleiding meegedeeld aan de studenten. Bij opleidingen die korter duren dan 6 dagen wordt de trainersverklaring uiterlijk op de voorlaatste lesdag gegeven. Als er op dat moment nog een negatief advies (‘onvoldoende’) geldt, dan geeft de docent aan welke verbeterpunten er zijn en wat de student moet doen/laten zien om voor afronding van de opleiding een positieve trainersverklaring te kunnen krijgen. Mocht het predicaat op de laatste lesdag nog altijd op onvoldoende staan, dan worden door de docent wederom verbeterpunten aangegeven. De student krijgt maximaal 10 maanden de tijd om de verbeterpunten tot een voldoende beoordeling te laten komen en alsnog deel te mogen nemen aan het praktijkexamen.
 2. Theorie-examens worden beoordeeld met een cijfer tussen de 0 en de 10. Indien examens uit meerdere onderdelen bestaan, dan moet elk onderdeel een beoordeling van minimaal een 6 (60% van de vragen goed) worden beoordeeld om het diploma te kunnen halen. Cijfers tussen een 5,5 en een 5,9 worden niet afgerond naar een 6. Cijfers boven een 6 worden op 1 decimaal afgerond.
 3. Het theoretische deel van het (her)examen wordt door een examinator of docent beoordeeld aan de hand van een vastgestelde normering.
 4. Het praktijkexamen wordt door een examinator beoordeeld. Indien nodig kunnen docenten van andere opleidingen worden ingezet als examinator. Het praktijkexamen zal worden beoordeeld met het predicaat ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’.
 5. Het portfolio wordt met een predicaat voldoende of onvoldoende beoordeeld. Als er nog verbeterpunten in het portfolio zijn, dan kun je die eenmalig worden verbeterd. De verbeterde versie van het portfolio dient binnen twee weken opnieuw te worden ingeleverd bij de docent.
 6. Het portfolio wordt bij de basisopleidingen uiterlijk 6 weken na het afronden van de laatste lesdag ingeleverd bij de docent. De docent beoordeelt het portfolio binnen 4 weken na inleveren. De docent laat de student via de digitale leeromgeving weten of het portfolio met een voldoende of onvoldoende is beoordeeld.
 7. Het portfolio wordt bij de verdiepings- en specialisatie-opleidingen uiterlijk 3 maanden na de laatste lesdag ingeleverd bij de docent. Indien deze termijn anders is, dan wordt dit vermeld in het Inleidende hoofdstuk van de lesmap van de betreffende opleiding. De docent beoordeelt het portfolio binnen 6 weken na inleveren. De docent laat de student via de digitale leeromgeving weten of het portfolio met een voldoende is beoordeeld, tenzij een mondeling examen onderdeel uitmaakt van afronding van het portfolio. In dat geval wordt de beoordeling mondeling meegedeeld tijdens het mondelinge examen.
 8. Bij twijfel over het al dan niet voldoen aan de normering, wordt altijd één lid van de examencommissie geraadpleegd.

Artikel 4. Toelatingseisen diploma en examen

 1. De kandidaat mag deelnemen aan het praktijkgedeelte van het examen indien hij:
 • Alle opleidingsgelden volledig heeft betaald;
 • Heeft voldaan aan de minimale aanwezigheidsplicht van de lesdagen. De aanwezigheidsplicht staat vermeld in de exameneisen van de betreffende opleiding;
 • Een trainersverklaring heeft met het predicaat ‘voldoende’.
 1. Om in aanmerking te komen voor het diploma van een opleiding dient de kandidaat:
 • Voor de trainersklaring het predicaat ‘voldoende’ te hebben verkregen;
 • Voor het theoretische deel van het (her)examen minimaal een 6 te hebben behaald;
 • Voor het portfolio het predicaat ‘voldoende’ te hebben verkregen;
 • Voor het praktijkexamen het predicaat ‘voldoende’ te hebben verkregen;
 • Alle opleidingsgelden volledig heeft betaald;
 • Heeft voldaan aan de minimale aanwezigheidsplicht van de lesdagen. De aanwezigheidsplicht staat vermeld in de exameneisen van de betreffende opleiding.

Artikel 5. Aanmelding en deelname

 1. Studenten worden na inschrijving voor de opleiding automatisch aangemeld als kandidaat voor het examen op de daarvoor vastgestelde dag. Aparte aanmelding voor het examen door de student is niet nodig.
 2. Deelname aan het examen dient in hetzelfde opleidingsjaar plaats te vinden als waarin de opleiding wordt gevolgd. Deelname op een later moment kan alleen met toestemming van de examencommissie. Deze toestemming kan worden geweigerd als de opleiding zodanig is gewijzigd dat het succesvol afleggen van het examen niet meer mogelijk is.
 3. Indien de student/kandidaat bij een vastgestelde examenonderdeel is verhinderd, kan hij/zij bij de studiecoördinator een verzoek indienen om op een andere locatie of datum examen te doen via info@counselling.nl. Dit dient tenminste 3 weken voor het examen aangevraagd te worden.
 4. Het verzoek om op een andere leslocatie en datum examen te doen dan op de vastgestelde examendag kan worden geweigerd als op de leslocatie en datum waarvoor het verzoek wordt gedaan, de groep vol is. In die situatie kan de kandidaat examen doen op de vastgestelde herexamen-dag in hetzelfde opleidingsjaar als waarin de opleiding is gevolgd. De kosten hiervoor staan vermeld op de website van de ACC, bij de opleidingsinformatie.
 5. Indien het examen niet met een voldoende resultaat is afgelegd, kan herexamen worden gedaan.

Artikel 6. Herexamen

 1. Als niet aan de normering van het examen is voldaan, wordt de kandidaat automatisch door de ACC aangemeld voor het herexamen dat plaatsvindt op de vastgestelde herexamen-dag van de opleiding.
 2. De kandidaat mag één keer deelnemen aan het herexamen. Als ook hiervoor niet aan de gestelde normering voor het examen wordt voldaan, kan de kandidaat een gesprek aanvragen met zijn/haar docent. In dit gesprek beoordeelt de docent of nog een herkansing zinvol is. De kandidaat doet het verzoek tot een gesprek met de docent schriftelijk aan de examencommissie via info@counselling.nl.
 3. Deelname aan het herexamen dient in hetzelfde opleidingsjaar plaats te vinden als waarin de opleiding wordt gevolgd. Deelname op een later moment kan alleen met toestemming van de directie. Deze toestemming kan worden onthouden als de opleiding zodanig is gewijzigd dat het succesvol afleggen van het examen niet meer mogelijk is.

Artikel 7. Examengelden

 1. Examengeld voor het eerste examen is inbegrepen in de opleidingsgelden, mits de kandidaat examen doet op de daarvoor vastgestelde examendagen.
 2. Aan het herexamen zijn extra kosten verbonden. Deze kosten zijn gepubliceerd bij de opleidingsinformatie op de website van de ACC.
 3. Als het eerste examen wordt afgelegd op een herexamen-dag, worden daarvoor de kosten voor een herexamen berekend.

Artikel 8. Resultaat van het examen

 1. Het resultaat van elk examenonderdeel wordt door de docent of examinator, onder toezicht van de examencommissie, vastgesteld.
 2. Alleen het resultaat zoals dat schriftelijk door de docent/examencommissie wordt vastgesteld is het officiële resultaat.

Artikel 9. Inzage schriftelijke examens

 1. Alleen wanneer de student niet heeft voldaan aan de normering van het (her)examen kan een schriftelijk examen worden ingezien.
 2. De kandidaat doet hiertoe een schriftelijk verzoek aan de examencommissie via info@counselling.nl.
 3. Schriftelijke (her)examens kunnen alleen op afspraak worden ingezien op het bezoekadres van de ACC.
 4. De kandidaat mag de schriftelijke (her)examens niet kopiëren, wel is het toegestaan om aantekeningen te maken.
 5. (Her)examens zijn niet openbaar en blijven eigendom van de ACC.
 6. Schriftelijke (her)examens worden door de ACC gedurende 5 jaar bewaard.

Artikel 10. Ontzegging deelname

 1. De examencommissie kan de kandidaat deelname aan het (her)examen ontzeggen wanneer:
 • Niet aan alle voorwaarden uit artikel 3 en artikel 4 van dit reglement is voldaan;
 • Blijkt dat de kandidaat fraudeert tijdens het (her)examen;
 • De examinator constateert dat de kandidaat andere kandidaten belemmert een goed (her)examen af te leggen.

Artikel 11. Beroepsmogelijkheid

 1. De kandidaat kan beroep aantekenen tegen een beslissing van de examencommissie over het (her)examen.
 2. Het beroep moet schriftelijk binnen 5 dagen na bekendmaking van het examenresultaat bij de examencommissie worden ingediend via info@counselling.nl.
 3. Het beroep moet zijn gericht aan de examencommissie met minstens de vermelding van de naam van de opleiding, de dag van het (her)examen en de redenen van het bezwaar.

Artikel 12. Slotbepaling

In situaties waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van de ACC.

Back To Top