Skip to content

Klachtenregeling

De Academie voor Coaching en Counselling (ACC) probeert klachten vanzelfsprekend te voorkomen. Mochten er desondanks toch klachten ontstaan, dan hanteren wij de hierna vermelde procedure.

Elke klacht wordt serieus genomen en wordt vertrouwelijk behandeld. Middels de klachtenprocedure proberen we het vertrouwen tussen de ACC en betrokken partijen te herstellen.

Deze klachtenregeling is van toepassing op studenten, personeel en docenten van de ACC. De partij die de klacht indient wordt in dit reglement aangeduid met ‘klachtindiener’.

Het indienen van een klacht bij de ACC

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend per email aan legal@counselling.nl. De directie van de ACC neemt de klacht in behandeling.
 2. Een klacht kan worden ingediend met betrekking tot het volgende:
  – De inschrijfprocedure
  – Het contact met (medewerkers van) de ACC
  – Het functioneren van de docent
  – De leslocatie
  – De inhoud van de opleiding en/of het verstrekte lesmateriaal
 3. Indien een klacht grensoverschrijdend gedrag betreft, kan daarvan intern of extern melding worden gemaakt. In een dergelijk geval kan ook contact worden opgenomen met de externe vertrouwenspersoon, die hierin een bijzondere rol vervult. Onder ‘grensoverschrijdend gedrag’ wordt in ieder geval verstaan: seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld (waaronder pesten), discriminatie of radicalisering. Zie voor verdere informatie hieromtrent het Protocol Vertrouwenspersoon. Klachten van andere aard horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon en kunnen worden ingediend bij de directie van de ACC, zoals beschreven in dit klachtenreglement.
 4. De klacht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
  – Naam
  – Adres
  – Telefoonnummer
  – Emailadres
  – Gevolgde opleiding
  – Datum en tijdstip van de gebeurtenis
  – Beschrijving van de gebeurtenis
  – De eventuele persoon/personen betrokken bij het ontstaan van de gebeurtenis
  – Het doel van de klacht

Behandeling van de klacht door ACC

 1. ACC stuurt student binnen vier werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht en informeert degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 2. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld. Als een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt student hiervan binnen twee weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens wordt er een indicatie gegeven wanneer ACC verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 3. In eerste instantie zal worden getracht om de klacht door bemiddeling op te lossen. Indien de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt door ACC een beslissing genomen over de klacht.

Geschillencommissie

 1. Indien klachtindiener het niet eens is met deze beslissing kan hij/zij het geschil aanhangig maken bij een externe instantie. De ACC is aangesloten bij de NRTO en hanteert daarmee de klachtenregeling als door de NRTO bepaald. Dit betekent dat geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ACC te leveren of geleverde diensten, zowel door klachtindiener als door ACC aanhangig kunnen worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (degeschillencommissie.nl).
 2. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien klachtindiener zijn/haar klacht eerst bij ACC heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 3. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Niet-ontvankelijkheid volgt na het verstrijken van deze termijn.
 4. Wanneer klachtindiener een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is ACC aan deze keuze gebonden.
 5. Wanneer ACC een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet ACC aan klachtindiener eerst schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. ACC dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie is bindend voor ACC.
Logo Geschillencommissie ACC

Algemene bepalingen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ACC en student is Nederlands recht van toepassing.
 2. ACC hoeft een klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 3. Een klacht kan niet tweemaal worden ingediend voor hetzelfde feit / dezelfde gebeurtenis.
 4. ACC hoeft een klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.
 5. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvangt klachtindiener hierover uiterlijk binnen vier weken na indienen daarvan schriftelijk bericht.
 6. Documenten met betrekking tot een klacht worden 2 jaar bewaard nadat de klacht is afgehandeld.
Back To Top