Skip to content

Studentenstatuut

In dit studentenstatuut zijn de rechten en plichten vastgelegd voor studenten van de Academie voor Coaching en Counselling (ACC). Het geeft jou als student handvatten om te kijken wat er van je wordt verwacht tijdens de opleiding en wat je van ons kunt verwachten.

Artikel 1: Studentenstatuut

 1. Dit studentenstatuut legt de rechten en plichten vast van de studenten die staan ingeschreven bij de ACC en beschrijft daarnaast de plichten van de docenten en de directie.
 2. Het statuut is bindend voor alle geledingen.
 3. Tussentijdse wijziging van het studentenstatuut is mogelijk. Het meest actuele en geldende studentenstatuut staat op de website counselling.nl.

Artikel 2: Recht op respect

 1. Alle medewerkers en docenten van de ACC zullen de studenten met respect behandelen.
 2. Alle studenten dienen de docenten en medewerkers van de ACC met respect te behandelen.
 3. Alle studenten dienen elkaar met respect te behandelen.

Artikel 3: Recht op informatie

 1. De directie en staf van de ACC dragen er zorg voor dat studenten bij het inschrijven op de website algemene informatie kunnen vinden die ze faciliteert om geïnformeerd deel te nemen aan de opleidingen van de ACC. De informatie heeft in ieder geval betrekking op de missie en visie van de ACC, de doelstelling, het onderwijsaanbod en de werkwijze, de toelatingseisen, de opleidingsduur, de studiebelasting, de aan de toelating verbonden kosten, de inschrijfprocedure en de erkenning van de opleiding. Daarnaast zijn alle andere aangelegenheden die van direct belang zijn voor de aspirant-student te vinden op de website.
 2. De directie draagt er zorg voor dat het lesrooster, de algemene voorwaarden, de privacyregeling, de klachtenregeling, het studentenstatuut en andere reglementen die voor studenten van belang zijn op de website staan, en/of digitaal opvraagbaar zijn voor een ingeschreven student.
 3. De studenten van de ACC hebben recht op een gesprek met de onderwijscoördinator en/of de studentadviseur.

Artikel 4: Recht op privacy

 1. De ACC werkt met een digitaal systeem waarin de hierna te noemen gegevens van de student worden opgenomen.
 • naam;
 • geboorteplaats en datum;
 • geslacht;
 • datum van inschrijving;
 • tijdstip van verlaten opleidingsinstituut en reden daarvan;
 • gegevens over studievorderingen;
 • genoten vooropleiding;
 • adres tijdens de studie en bij het verlaten van de ACC;
 • gegevens over eventuele leerstoringen van de student;
 • andere gegevens die voor het functioneren binnen de ACC of voor het volgen van een opleiding onmisbaar zijn.

Artikel 5: Inschrijving en uitschrijving

 1. Inschrijving vindt plaats via de website counselling.nl.
 2. Indien een student zijn inschrijving wil annuleren, dan zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op https://www.counselling.nl/algemene-voorwaarden/.

Artikel 6: Toelating en vrijstelling

 1. De ACC is in principe toegankelijk voor alle studenten vanaf 18 jaar. De student heeft een vooropleiding op minimaal MBO 4-niveau of heeft verworven competenties in de richting van het beroep waarvoor wordt opgeleid. Dit kan worden aangetoond d.m.v. een diploma of een EVC-document.
 2. In geval van ervaringsdeskundigheid van de student (bijv. psychische klachten of verslaving) wordt de eis gesteld dat de student voldoende behandeld (en bij verslaving: clean) is en structureel in herstel. Dit wordt altijd beoordeeld tijdens een intakegesprek met de docent/onderwijskundige/studieadviseur.
 3. Voor het volgen van specialisatieopleidingen kan vrijstelling worden aangevraagd voor het volgen van de opleiding Coachvaardigheden of Basis Coaching en Counselling. De vrijstelling kan worden toegekend indien de student eerder een coach/counselopleiding heeft gevolgd, waarin de basiscompetenties voldoende aan bod zijn geweest en welke opleiding is afgesloten met een diploma of certificaat. Om vrijstelling aan te vragen, dient de student het vrijstellingenformulier van de ACC in te vullen en in te dienen bij de studieadviseur. Dit formulier is digitaal opvraagbaar bij de ACC.
 4. De directie beslist over de toelating en/of vrijstelling.
 5. Een besluit tot weigering van toelating wordt door de toelatingscommissie schriftelijk aan de student meegedeeld, waarbij tevens de mogelijkheid van beroep wordt vermeld.
 6. Binnen 30 dagen kan een herziening van een besluit tot weigering van toelating worden aangevraagd door de student bij de directie. Op dit verzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst, beslist na overleg met de toelatingscommissie.

Artikel 7: Kosten van het onderwijs

 1. De kosten van het onderwijs zijn duidelijk vermeld op de website.
 2. Literatuur is niet inbegrepen in de prijs van de opleiding en dient door de student zelf te worden aangeschaft.
 3. De student kan alleen verplicht worden tot de aanschaf van leer(hulp)middelen, indien deze middelen noodzakelijk zijn voor het onderwijsprogramma.
 4. De directie draagt er zorg voor dat de kosten van deze extra middelen zo laag mogelijk gehouden worden.

Artikel 8: Inhoud van het onderwijs

 1. De student heeft er recht op dat de docenten zich inspannen om goed onderwijs te leveren, overeenkomstig het vastgestelde leerplan en lesrooster.
 2. De student is verplicht zich in te spannen om het onderwijsproces goed te laten verlopen.
 3. De directie is verantwoordelijk om de student te voorzien van deugdelijk en up to date studiemateriaal.

Artikel 9: Huiswerk

 1. De student heeft de plicht de aan hem/haar opgegeven huiswerkopdrachten te maken.
 2. Docenten zien erop toe, dat de opgegeven huiswerkopdrachten geen onredelijke belasting voor de student oplevert.

Artikel 10: Examinering

 1. De volgende toetsen kunnen worden afgenomen en beoordeeld:
  1. Een toets: een overhoring over een afgeronde hoeveelheid theorie- en/of vaardigheden.
  2. Een examen: toetsing van theorie en/of vaardigheden.
 2. Bij het opgeven van bepaalde toetsen wordt aan de student duidelijk gemaakt wat de betekenis daarvan is in het kader van de periodieke toetsing en/of beoordeling. Bij toetsen wordt minimaal 2 weken tevoren (of langer) aangegeven welk deel van de leerstof de student moet beheersen.
 3. In het geval van een negatief resultaat heeft de student het recht de nagekeken toetsen en examens in te zien in het bijzijn van de docent of een medewerker van de ACC. De toetsen/examens blijven eigendom van de ACC en worden niet aan studenten verstrekt.
 4. Op de examinering is een examenreglement van toepassing.

Artikel 11: Diploma’s en certificaten

 1. Opleidingen bij de ACC worden afgerond met een diploma. Modules of cursussen worden afgerond met een certificaat van deelname.
 2. Indien een opleiding niet volledig door een student wordt afgerond, kan er een certificaat van deelname worden afgegeven. Op dit certificaat staat vermeld welke onderdelen van de opleiding wel en niet zijn afgerond.

Artikel 12: Aanwezigheid in lessen

 1. De student is verplicht de lessen volgens het voor hem geldende lesrooster te volgen. Vrijstelling van het volgen van lessen kan door ACC worden gegeven als sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’.
 2. De student dient tijdig voor aanvang van de les in of bij het leslokaal aanwezig te zijn.
 3. Indien een student verhinderd is de les te bezoeken, dient de student dit voor aanvang van de les te melden bij de betreffende docent.
 4. Om het diploma te kunnen behalen dient de student tenminste 90% van de lestijd aanwezig te zijn. De examendagen tellen in deze berekening niet mee.

Artikel 13: Communicatie tussen de ACC en studenten

 1. De ACC communiceert over het algemeen per e-mail met haar studenten. De student is verplicht ervoor zorg te dragen dat de ACC over een juist e-mailadres beschikt.
 2. De ACC is tijdens kantooruren bereikbaar per e-mail en telefoon.
 3. Op de eerste lesdag geeft de docent aan hoe en wanneer hij bereikbaar is voor persoonlijke vragen. De student wordt geacht zich aan de afspraken over de beschikbaarheid van de docent te houden.

 Artikel 14: Faciliteiten tijdens de lesdagen

 1. De ACC draagt zorg voor een goede trainingsruimte. De trainingslocatie is goed bereikbaar en biedt voldoende faciliteiten om de lessen te kunnen volgen voor iedereen (zalen zijn groot genoeg, faciliteiten zijn toegankelijk voor minder validen).
 2. Tijdens de lesdagen wordt gezorgd voor koffie, thee en water. Lunch is niet inbegrepen en dient door de student zelf te worden meegenomen.
 3. Informatie over de trainingslocatie is terug te vinden op de website van de ACC.
 4. Het is studenten niet toegestaan beeld en geluidsopnamen te maken tijdens de lessen, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is van alle aanwezigen (docent en studenten).

Artikel 15: Vertrouwenspersoon

Indien een student meent slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie, pesterijen) van de kant van medestudenten, docenten of personeel, kan hij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de ACC. De contactgegevens en specifieke rol van de vertrouwenspersoon zijn terug te vinden in het Protocol Vertrouwenspersoon, welke te vinden is op de website van de ACC.

Artikel 16: Lesuitval

 1. Lesuitval dient zoveel mogelijk te worden beperkt. De ACC draagt er waar mogelijk zorg voor dat lessen doorgang kunnen vinden.
 2. Is het door omstandigheden niet mogelijk om een of meerdere lesdagen doorgang te laten vinden, , dan worden de studenten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De uitgevallen lessen worden dan op een later tijdstip ingehaald.

Artikel 17: Orde- en gedragsregels

 1. De studenten hebben het recht voorstellen te doen aan de ACC over zaken die tot verbetering van de opleiding kunnen leiden.
 2. Een student die naar het oordeel van een docent de voortgang van de les verstoort, kan verplicht worden de les te verlaten.
 3. De student is verplicht de door hem gebruikte ruimte opgeruimd achter te laten.

Artikel 18: Schade

 1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid voor schade die is toegediend door of aan studenten gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Tegen een student die opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van de ACC of de eigendommen van medestudenten of derden, kunnen door de ACC disciplinaire maatregelen worden getroffen.
 3. De ACC heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die eventuele schade aan eigendommen van studenten dekt (voor zover de geleden schade verwijtbaar is door toedoen of nalatigheid van de ACC).

Artikel 19: Schorsing

 1. De ACC kan besluiten een student te schorsen, na herhaald waarschuwen, in geval van een incident zoals hieronder omschreven:
 • Het niet functioneren van een student in groepsverband.
 • Een te groot aantal waarschuwingen.
 • Zich misdragen in of buiten de groep (verbaal of fysiek).
 • Zich niet aan de regels van ACC houden, onwettig verzuim.
 • Agressie of onheuse bejegening richting een medestudent of personeelslid van ACC.
 1. De student ontvangt per aangetekend schrijven bericht van verwijdering. Binnen 30 dagen na het besluit tot verwijdering kan de student aan de directie schriftelijk herziening van het besluit vragen. De directie neemt dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het verzoek, hierover een beslissing. In de tussenliggende tijd blijft de student de toegang tot ACC ontzegd. Tegen een beslissing tot definitieve verwijdering kan men in beroep gaan bij de rechter.

Artikel 20: Klachtrecht

De Academie voor Coaching en Counselling (ACC) probeert klachten vanzelfsprekend te voorkomen. Mochten er desondanks toch klachten ontstaan, dan hanteren wij de procedure zoals vermeld in de klachtenregeling.

Back To Top