Skip to content

Verslaving en Recovery Counsellor

21 maanden (23 lesdagen)
Utrecht
Duur: 21 maanden (23 lesdagen)
Waar: Utrecht
Het aantal verslaafden in Nederland neemt toe en daarmee wordt de roep om verslavingsdeskundige counsellors steeds groter. De tweejarige opleiding Verslaving en Recovery Counsellor biedt een programma waarin je leert om een verslaafde en zijn/haar omgeving te begeleiden in het proces van afkicken en herstel. De kennis en vaardigheden die je opdoet zijn zowel toepasbaar als zelfstandig werkende verslavingscounsellor (zzp'ers), als in dienst bij een kliniek of instelling.

Verslaving komt overal in de maatschappij voor en is er in vele soorten en maten. Sommige mensen zijn als recreatieve drank of drugsgebruikers begonnen en zijn na verloop van tijd de grens van de verslaving overgegaan. Anderen hebben te maken met emotionele belemmeringen/blokkades en gebruiken verdovende middelen om deze niet te voelen. De digitale revolutie heeft tevens nieuwe verslavingen op ons pad gebracht: verslaving aan social media, online gokken, internet, gamen, telefoonverslaving etc. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat steeds meer hulpverleners een opleiding in de verslavingszorg volgen.

Over de opleiding Verslaving en Recovery Counsellor

De opleiding bestaat uit twee opleidingsjaren, waarin je het hele spectrum van het vak Verslaving en Recovery Counsellor leert. In het complexe veld van verslaving is het noodzakelijk dat jij als hulpverlener alle onderdelen van het vak beheerst om je cliënt en zijn/haar familie de best mogelijke begeleiding te bieden. De twee jaren zijn dus alleen als complete opleiding te volgen en niet als aparte delen. Het tweejarige programma is een zeer complete opleiding om je te specialiseren tot counsellor binnen de verslavingszorg. Deze opleiding bestond voorheen alleen uit het eerste jaar en had de naam Verslavingscoach.

Om het werk in de verslavingszorg goed te kunnen doen moet je stevig in je schoenen staan. Daarom is het belangrijk dat je tijdens de opleiding, naast het leren van kennis en vaardigheden, ook een persoonlijk groeiproces doormaakt als mens en als professional. In de opleiding leer je jezelf beter kennen en kom je erachter hoe jij je verhoudt tot dit vakgebied. Deze persoonlijke groei vindt plaats doordat je tijdens de opleiding afwisselend counsellor en cliënt bent tijdens de oefeningen, je intervisie en supervisie doet, en je in je portfolio reflecteert op jouw ontwikkelingsproces.

Jaar 1

In het eerste jaar van de opleiding Verslaving en Recovery Counsellor richten we ons op het 1-op-1 begeleiden van cliënten die nog in actieve verslaving zijn. Je leert cliënten met allerhande verslavingen te begeleiden in het proces om af te kicken van de verslaving, of mensen te begeleiden naar een afkickkliniek, wanneer het ze niet lukt om buiten een kliniek af te kicken.

Je leert hoe je de lagen van het verslavingsprobleem samen met de cliënt afpelt, waardoor inzicht, overzicht, en her-/erkenning ontstaat. Je leert coachings- en counsellingsmethodieken, -modellen en specifieke gesprekstechnieken om de verslavingspatronen bij je cliënt te doorbreken en krijgt kennis en inzicht op het gebied van allerhande verslavingen en de onderliggende oorzaken. Je leert als verslavingsdeskundige coach/counsellor schakelen op verschillende niveaus, waaronder manipulatief gedrag (list, bedrog, slachtofferrol) doorgronden, de ‘tough love’ aanpak en ‘out of the box’ denken en handelen. Ook leer je werken met cliënten met verschillende achtergronden en uit diverse milieus.

Jaar 2

Het tweede jaar bestaat uit de volgende 4 verschillende onderwerpen:

 1. Familiecoaching bij verslaving
  Verslaving van een naaste heeft een grote impact op de omgeving. De familie, partner, kinderen en vrienden lijden vaak onder het verslavingsgedrag van de verslaafde. De ondersteuning van de familie is in alle fasen van het herstelproces belangrijk. In de fase van actieve verslaving om de verslaafde te overtuigen hulp te zoeken (interventie) en na de afkickfase om de verslaafde te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven en de relatie weer op te bouwen. Dit proces vraagt nogal wat van de betrokkenen. Daarnaast hebben naasten vaak hulp nodig bij het zelf loskomen van patronen als co-dependency, oordelen en eigen verslaving.
 2. Recovery coaching
  Een recovery coach begeleidt mensen in herstel om hun leven weer op een constructieve manier op te pakken. Je leert alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om zowel de verslaafde als zijn/haar omgeving te begeleiden naar een stabiel leven na de verslaving. Dit biedt vele uitdagingen, want mensen hebben tijdens de periode van actieve verslaving vaak veel stukgemaakt en verloren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de relaties met familie, partner en kinderen, verlies van werk en inkomen en de impact op de gezondheid.
 3. Interventies inzetten als middel
  Het doel van een interventie is om de verslaafde te confronteren met de gevolgen van de verslaving, waardoor hij/zij hulp gaat accepteren en zich laat behandelen in een kliniek. Het is een zeer intensief proces, waarin je de familie begeleidt en de verslaafde confronteert. Het is een onderdeel dat veel van jou als counsellor vraagt en waarvoor je stevig in je schoenen moet staan. Je leert in dit blok om een interventie uit te voeren en wat er nodig is om na de interventie de verslaafde naar de kliniek te begeleiden.
 4. Kennis over psychische stoornissen (dubbele diagnoses), trauma, rouw en verlies
  Bij verslaving is er (bijna) altijd sprake van een dubbele diagnose (verslaving en een psychische stoornis) en trauma of rouw. Ondanks dat jij als verslavingscounsellor de cliënt niet mag diagnosticeren of behandelen, is het wel belangrijk dat je kennis hebt van psychische stoornissen en trauma.

In het tweede jaar leer je daarnaast om op professionele wijze te interveniëren bij verstoringen in het begeleidingsproces, verschillende houdingen en technieken toe te passen en de eigen praktijkvoering professioneel vorm te geven.

Wat is het doel van de opleiding?

Het doel van het programma is je klaar te stomen voor het werkveld van Verslaving en Recovery Counsellor. Aan het eind van het programma heb je een goed gevulde toolbox om verslaafden en hun omgeving te begeleiden in het afkick- en herstelproces. Je wordt je bewust van de vele verschijningsvormen van verslaving en leert om als verslavingdeskundige counsellor te navigeren in het verslaving/hulpverleningsproces.

Wat kun je met de opleiding?

Na afronding van de opleiding Verslaving en Recovery Counsellor kun je een eigen praktijk beginnen als verslavingscoach, verslavingscounsellor en recovery coach. Je kunt de verslaafde en diens omgeving begeleiden in het hele traject van (afkicken van) verslaving en herstel. Met ons diploma kun je ook aan het werk in een verslavingskliniek.

Voor wie is de opleiding Verslaving en Recovery Counsellor bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners die al ervaring hebben in het werkveld en zich willen professionaliseren middels een gedegen opleiding in de verslavingszorg. Daarnaast is de opleiding zeer nuttig voor coaches/counsellors die in hun praktijk te maken hebben met verslaving en zich willen specialiseren of willen laten bijscholen op het gebied van verslaving. Tevens is de opleiding geschikt voor mensen die zelf met verslaving te maken hebben (gehad) en hun ervaringsdeskundigheid om willen zetten naar professioneel handelen. Voor deelnemers die zelf verslaafd zijn geweest, geldt dat ze in herstel (clean) zijn voor ze aan de opleiding beginnen.

Opbouw opleiding

Het lesprogramma bestaat uit de kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling die je als verslavingsdeskundige coach/counsellor nodig hebt. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Jaar 1: 11 lesdagen

 • Coach- en counselvaardigheden en methodieken om de patronen van verslaving te doorbreken.
 • Gespreksvoering, motiverende gespreksvoering en de oordeelloze benadering.
 • Gedragsverandering bewerkstelligen en weerstand doorbreken.
 • Provocatief-, confronterend- en associatief coachen met empathie.
 • Psychologie en gedragstherapie.
 • Rouw, verlies, trauma, depressie en stress. Hoe verhoudt dat zich tot verslaving en hoe werk je ermee?
 • Hechtingsstijlen en copingstijlen.
 • Systemisch kijken: de rol van familie en gemeenschap/genetische factoren/geheimen.
 • Verslavingskunde, middelen- en medicijngebruik, fysiologische effecten van middelen gebruik en de werking van het brein.
 • De definitie van verslaving en het kader van waaruit in Nederland en in het buitenland wordt gewerkt.
 • De algemene protocollen en het omgaan met instanties (klinieken, detox-instanties, GGZ, zorgverzekeraars).
 • Ethische richtlijnen en privacy reglementen.
 • Werken met het 12 Stappen Minnesota Model.
 • Hoe je een rapportage moet opstellen t.b.v. overdracht van de cliënt naar een psycholoog of psychiater van een kliniek (schriftelijke communicatie).
 • Evidence based werken, hoe doe je dat?

Dit eerste jaar was tot voorjaar 2022 de opleiding Verslavingscoach.

Jaar 2: 12 lesdagen en 8 online sessies van 2 uur

Module 1: Begeleiden rond verslaving (3 dagen)

 • De familie en omgeving van de verslaafde begeleiden in het omgaan met de verslaafde.
 • Psycho-educatie geven over (de diverse vormen van) verslaving (middelen, gedrag, proces).
 • Familieleden individueel begeleiden (co-dependency doorbreken, eigen verslaving onder ogen zien en oordelen loslaten).
 • Systeemgesprekken begeleiden.
 • Thema’s: familiesystemen en hun dynamiek, systeem als krachtbron, systeem als uitlokker, systemen laten groeien, individuele groeipaden.

Module 2: Herstel/recovery (5 dagen)

 • Verslaafden en zijn/haar naasten begeleiden in het herstelproces.
 • Levensgebieden: gezondheid, zingeving, relaties, wonen en werk.
 • Verschillende coachhoudingen en -technieken toepassen en op professionele wijze te interveniëren bij verstoringen in het begeleidingsproces.
 • Methodieken uit de positieve psychologie inzetten.
 • De sociale kaart in het hulpverleningslandschap.
 • Post traumatic growth stimuleren.

Module 3: Interventies (3 dagen)

 • Voorbereiden en uitvoeren interventie (procedure volgens Arise-model en Johnson-model).
 • Sociale kaart (verslavingszorg, GGZ instanties, zorgverzekeraar).
 • Analyse drugsgebruik en -verleden.
 • Draagkracht en draaglast familie.
 • Conflictbeheersing, ‘good cop’ en ‘bad cop’ tactieken en geweldloze communicatie.
 • Overdracht naar de kliniek en regelen verblijf/reis.

Module 4: Praktijkvoering (1 dag)

 • Praktijkvoering professioneel vormgeven (ondernemerschap, verslaglegging, administratie, marketing en hoe je met de AVG omgaat).
 • Je eigen praktijk starten.
 • Je positioneren binnen een kliniek of collegiaal netwerk.
 • Klanten vinden.

Module online: Psychische stoornissen, rouw en trauma (8 online sessies van 2 uur)

 • Psychische stoornissen herkennen, dubbele diagnoses en de DSMV-uitgangspunten.
 • Lange termijn gevolgen van verslaving (restschade).
 • De effecten van verslaving op de omgeving.
 • Herkennen, voorlichten, rehabilitatie (ondersteunende hulpmiddelen, hulpbronnen en training), doorverwijzen, lezen van lichaamstaal.

Toelating tot de opleiding en doorstroming naar het tweede jaar

Het werken met verslavingsvraagstukken vereist van jou als coach bepaalde competenties, motivatie en levenshouding. Om vast te stellen of de opleiding geschikt is voor jou, voert de docent een intakegesprek (45 minuten) met alle aspirant-studenten. Tijdens het gesprek wordt bekeken of aan de eisen wordt voldaan om goed te kunnen functioneren in de opleiding, en daarnaast of je het aankan om in de toekomst qua persoonlijkheid, ontwikkeling, en intellect cliënten te begeleiden.

Aan het eind van jaar 1 vindt een theorie- en een praktijkexamen plaats, levert de student zijn portfolio deel 1 in en beoordeelt de docent of de student een positief advies krijgt om deel te kunnen nemen aan het tweede jaar. Dit laatste gebeurt via de trainersverklaring en een gesprek met de docent. Alleen indien de student alle examenonderdelen voor jaar 1 succesvol afrondt en een positief advies krijgt van de docent, kan worden deelgenomen aan jaar 2. Indien er nog geen positief advies is om deel te nemen aan jaar 2, zal de docent met de student bespreken wat er nodig is op het gebied van persoonlijke groei, om op een later tijdstip aan jaar 2 deel te mogen nemen.

Details van de opleiding Verslaving en Recovery Counsellor

Opleiding:

Verslaving en Recovery Counsellor

Kenmerken:

Klassikale opleiding

Duur:

21 maanden

Omvang:

23 lesdagen (op vrijdag) en 8 online sessies van 2 uur (op woensdagavond)

Groepsgrootte:

10 tot 14 deelnemers

Studiebelasting:

Gemiddeld 8-10 uur per week

Opleidingsniveau:

HBO-niveau

Vooropleiding:

Voor deze opleiding dien je minimaal een MBO-niveau 4 of HAVO-opleiding* te hebben afgerond en voldoende levenservaring en motivatie te hebben. Voor deelnemers die zelf verslaafd zijn geweest en hun ervaringsdeskundigheid willen omzetten naar professioneel handelen, geldt dat ze in herstel (clean) zijn voor ze aan de opleiding beginnen.

* Indien je niet voldoet aan deze eis, klik dan hier voor de mogelijkheden.

Toelating:

Het werken met verslavingsvraagstukken vereist van jou als coach bepaalde competenties, motivatie en levenshouding. Om vast te stellen of de opleiding geschikt is voor jou, voert de docent een intakegesprek (45 minuten) met alle aspirant-studenten. Na het invullen van de inschrijfformulieren zal de docent een afspraak met je maken voor een gesprek via videobellen. Op grond van de informatie uit het inschrijfformulier zal tijdens het gesprek worden bekeken of aan de eisen voldaan wordt om goed te kunnen functioneren in de opleiding en tevens of je het aankan om in de toekomst qua persoonlijkheid, ontwikkeling, en intellect cliënten te begeleiden.

Docenten:

Diploma:

Je ontvangt aan het eind van de opleiding (na afronding van de twee jaar) het diploma Verslaving en Recovery Counsellor als je hebt voldaan aan de volgende exameneisen:

 • Een voldoende resultaat voor de portfolio’s van jaar 1 en jaar 2
 • Het behalen van het theoretisch examen jaar 1
 • Praktisch examen aan het eind van jaar 1
 • Een positieve trainersverklaring jaar 1 en 2
 • Een bewijs van minimaal 8 uur supervisie (3 uur in het eerste jaar en 5 uur in het tweede jaar)
 • Een bewijs van 15 uur intervisie per jaar (30 uur totaal)
 • Een bewijs van 52 uur werken met proefcliënten (12 uur in jaar 1 en 40 uur in jaar 2)
 • Voldaan aan de aanwezigheidsplicht van 90%
 • Voldaan aan de betalingsverplichting

Supervisie:

In deze opleiding is 8 uur supervisie een verplicht onderdeel (3 uur in jaar 1 en 5 uur in jaar 2). Supervisie dient door de student zelf geregeld en ingekocht te worden. Dit kan bij een van onze docenten die gespecialiseerd is op het gebied van verslaving of je kunt zelf een erkend supervisor kiezen. Deze dient dan wel gespecialiseerd te zijn in de verslavingszorg. Indien de supervisor niet aan deze eisen voldoet, kan met de docent worden overlegt of deze supervisor geschikt is om de student te begeleiden. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC.

Portfolio-eisen:

Tijdens beide opleidingsjaren werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van de lesdagen en jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie, supervisie en de geoefende methodieken. Je gaat in het eerste jaar 12 uur aan het werk met proefcliënten en in het tweede jaar 40 uur. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Aanwezigheidsplicht:

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

Erkenning:

LVSC ACC logo IAC ACC logo NFG ACC logo

Deze opleiding is erkend door de LVSC. Na het afronden van deze opleiding kun je je inschrijven als lid of Registercoach bij de LVSC. Gedurende de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Indien je een diploma hebt van de ACC, dan kun je registerlid worden van de NFG en zou dit onder voorwaarden kunnen leiden tot vergoeding door de zorgverzekering.

Lees hier meer over certificering en erkenning van de ACC.

Literatuurlijst:

Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.

Prijzen

Start september 2024:

Totaalprijs € 7.599,-. Betaling in 6 termijnen € 1.266,50 per termijn.*

Extra kosten:

Acht uur supervisie. De kosten voor supervisie zijn niet in de prijs van de opleiding inbegrepen en dienen aan de supervisor zelf te worden betaald.

Indien supervisie bij een van de supervisoren van de ACC wordt afgenomen zijn de kosten € 100,- per uur (dus € 800,- in totaal voor 8 uur). NB: dit is een speciaal tarief voor studenten van de ACC. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC.

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 6). De eerste 3 termijnen moeten betaald zijn vóór de start van jaar 1 van de opleiding. De laatste 3 termijnen moeten betaald zijn vóór de start van jaar 2 van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief administratiekosten (à € 50,-), lesmap (à € 50,-) en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

NB: De lesmap wordt eenmalig per student verstrekt. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een herdruk van de lesmap aan te vragen. Indien een herdruk akkoord is bevonden door de ACC, dan zijn de kosten daarvan € 100,- (inclusief administratiekosten en verzendkosten binnen Nederland).

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen btw van toepassing is.

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Docent
Locatie
05-06-2026
vrijdag (incl. online sessies op woensdag)
10.00 - 17.00 uur
Lya Young-Afat
Utrecht
Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 14 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing, bijvoorbeeld door deelname op een andere locatie.

Aanwezigheidsplicht

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag van zowel jaar 1 als jaar 2 verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

Als persoonlijk begeleider van mensen met een dubbele diagnose, heb ik gemerkt dat er op de werkvloer te weinig know how is om op goede wijze mensen in gebruik te begeleiden. Deze opleiding geeft mij alle tools om het beste in mijzelf naar boven te halen en zo een betere begeleider te zijn voor deze mensen.

Ik ben dankbaar dat ik de stap heb genomen om mij te verdiepen en te bekwamen voor deze opleiding. Ik wist van tevoren wat mijn zwakheden waren, maar deze opleiding heeft mij nog verder geholpen om te ontdekken wie of wat ik echt ben. De opleiding heeft mij geleerd hoe het coaching en counselling vak werkt en wat het inhoudt om een goede verslavingscoach en recovery counsellor te zijn. Hier heeft de ACC enorm aan bijgedragen, door middel van een duidelijke lesmap. Het schrijven van een portfolio, een mondeling en schriftelijk examen en het vele oefenen, hebben mij een toolbox aan vaardigheden en ervaringen opgeleverd, waarmee ik dit mooie vak kan uitoefenen. De docent Lya heeft enorm veel verstand van zaken en een gigantisch groot inzicht, waardoor het grote waarde heeft om deze opleiding te volgen.

Back To Top