Skip to content

Ethische Code

Iedere coach of counsellor die een diploma heeft behaald bij de Academie voor Coaching en Counselling onderschrijft en verbindt zich aan de ethische code zoals hierna vermeld en committeert zich aan onderstaande uitgangspunten in de uitoefening van zijn vak als coach.

Voor de leesbaarheid van de tekst gebruiken we hier de aanduiding coach en de mannelijke vorm. Waar in onderstaande tekst gesproken wordt over coach kan ook counsellor gelezen worden. Waar gesproken wordt van hij/zijn kan ook zij/haar gelezen worden.

Ethische en Gedragscode ACC

De Academie voor Coaching en Counselling (ACC) streeft naar een wereld waarin mensen hun talenten gebruiken om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Coaches van de ACC begeleiden cliënten in hun proces om het beste uit zichzelf en het leven te halen. Deze ethische code bevordert het welzijn en de veiligheid van de te begeleiden cliënten.

In haar eigen werkzaamheden onderschrijft de ACC, in aanvulling op deze ethische code, de Gedragscode van de NRTO.

Respect

Een coach behandelt iedereen met respect, integriteit en vanuit het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent dat een coach onpartijdig is, niet discrimineert en niemand uitsluit op gronden van geslacht, ras, geaardheid of op andere gronden. Een coach is het instrument waardoor mensen zichzelf kunnen ontmoeten en hun pad kunnen vinden. Hij begeleidt mensen vanuit de visie dat ieder mens zijn eigen pad heeft en zelf weet wat goed voor hem is. De coach draagt door het bevorderen van bewustzijn bij aan een leefbare wereld voor mens, dier en milieu.

Betrouwbaarheid en Vertrouwelijkheid

Twee van de belangrijkste waarden van een coach zijn betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid.

Een cliënt kan erop vertrouwen dat een coach zijn afspraken nakomt en doet wat hij zegt te zullen doen. Daarnaast wordt informatie die is gedeeld met een coach met de hoogst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De coach kent de regels die gelden voor het voeren van een zelfstandige praktijk en houdt zich aan deze regels. Informatie en gegevens van en over een cliënt worden alleen na vooraf schriftelijke toestemming door de cliënt gedeeld met/opgevraagd bij derden. In intervisie of supervisie wordt alleen geanonimiseerde informatie gedeeld. Daar waar de Nederlandse wet voorschrijft dat informatie over de cliënt moet worden gedeeld, zal de coach dit altijd eerst met de cliënt overleggen, of in het geval dat de cliënt overleden is, met zijn of haar nabestaanden.

De coach communiceert vooraf aan de cliënt over de condities en voorwaarden van de begeleiding. Deze voorwaarden blijven ook gelden nadat de begeleiding is gestopt. De coach zorgt voor een passende en veilige ruimte waarin begeleiding plaatsvindt. Bij coaching in de natuur of op reis, wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd welke verzekeringsvoorwaarden gelden.

De coach houdt zich aan de Nederlandse wet en de algemene culturele normen en regels van fatsoen.

Gelijkwaardigheid versus afhankelijkheid

Coaching en counselling vindt plaats vanuit een basis van gelijkwaardigheid. Toch ontstaat er in de coach-cliënt relatie een afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de cliënt. Een coach is zich hiervan bewust en zal op geen enkele manier het aan hem geschonken vertrouwen van de cliënt schaden.

Grenzen

Tijdens het coachingstraject is het niet toegestaan een persoonlijke relatie met de cliënt aan te gaan. Een coach onthoudt zich van het coachen van meerdere mensen tegelijk uit een sociaal netwerk, waarbij door de persoonlijke relaties mogelijkerwijs belangenverstrengeling kan ontstaan. Dat geldt ook voor mensen uit het persoonlijke netwerk van de coach. Het is tijdens de periode van behandeling, tot 6 maanden na het beëindigen van de coaching, verboden op seksuele activiteit aan te sturen of seksuele activiteit met een cliënt te hebben. Bij een kinder- of jongerencoach geldt dit ook voor de ouders/verzorgers van het kind.

Competentie

De coach is zich bewust van zijn eigen competentie en doet er alles aan om zich te blijven ontwikkelen in het vak. De coach is bewust van de grenzen van zijn competentie en verwijst door naar andere hulpverleners indien de vraagstelling buiten zijn competentie valt. Op die manier is de cliënt altijd gegarandeerd van passende zorg.

Studenten/coaches onderling

Studenten/coaches behandelen elkaar onderling met respect voor eigen visie en identiteit. Als een student/coach redenen heeft om aan te nemen dat een andere student/coach onethisch handelt in het contact met een cliënt, zal hij of zij deze student/coach hierop aanspreken. Als dit geen gewenst resultaat oplevert, dan kan een melding worden gemaakt bij de directie van de Academie voor Coaching en Counselling, die een gesprek met de betreffende student/coach aan zal gaan.

Geldigheid

De ethische code treedt voor het eerst in werking op 1 januari 2019. Voorstellen tot wijziging kunnen worden voorgelegd aan de directie van de Academie voor Coaching en Counselling door te mailen naar legal@counselling.nl. Na een besluit tot wijziging zal dit worden gecommuniceerd op de website en via de nieuwsbrief van de ACC.

Back To Top