Skip to content

Privacyverklaring

Wij begrijpen dat je jouw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan we hier zorgvuldig mee om. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wel hebben we een aantal van jouw gegevens nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van je nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

Over de Academie voor Coaching en Counselling (ACC)

De Academie voor Coaching en Counselling (ACC) is gevestigd aan de Startbaan 6, 1185 XR in Amstelveen. ACC is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Voor vragen over ons privacy-beleid en jouw verwerkte gegevens kun je een e-mail sturen aan legal@counselling.nl. Een uitzondering hierop geldt voor studenten in Suriname. Onze docent is Suriname is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aldaar. Studenten in Suriname kunnen contact opnemen met onze docent ter plaatse via academiesuriname@gmail.com.

Samenvatting AVG

We verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening: het verzorgen van onderwijs. Ook moeten we voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. We handelen niet in data.

Wettelijke grondslag

De verwerking van jouw persoonsgegevens moet zijn gebaseerd op één van de rechtsgronden uit de AVG. In ons geval gelden als rechtsgronden: een wettelijke verplichting, een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang en jouw toestemming.

 • Wettelijke verplichting: bepaalde persoonsgegevens moeten wij verwerken (bewaren of verstrekken) in het kader van fiscale wetgeving.
 • Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten moeten wij persoonsgegevens verwerken. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het verwerken van persoonsgegevens in verband met een machtiging of factuur voor het innen van lesgeld, of het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ACC.
 • Gerechtvaardigd belang: hierbij geldt een afweging van belangen. Voor ACC is het van belang om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en om correcte informatie te verschaffen. Jij hebt een privacybelang. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken op basis van ons belang (waaronder bijvoorbeeld het bijhouden van jouw gebruik van de website of het uitvoeren van enquêtes), tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt.
 • Toestemming: voor alle overige informatie, dat wil zeggen, als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van deze rechtsgronden valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt deze toestemming altijd intrekken door een email te sturen naar legal@counselling.nl.

Niet verlenen van toestemming

Je kunt weigeren om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kan het echter zo zijn dat je geen onderwijs kunt volgen, dat je niet alle functionaliteiten van onze website kunt ervaren, of dat we je niet voldoende van dienst kunnen zijn in onze dienstverlening.

Wie staan geregistreerd

 • Personen die zich hebben aangemeld voor een opleiding/nascholing aan de ACC (ook als het inschrijfproces op onze website is afgebroken).
 • Personen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
 • Andere personen die onze producten of diensten afnemen.

Doel opslag gegevens

 1. Inschrijving voor onderwijs.
 2. Het volgen van onderwijs.
 3. Aanmaken van een account in de digitale leeromgeving.
 4. Financiële administratie, waaronder facturatie en het bijhouden van betalingen.
 5. Communicatiedoeleinden, informatievoorziening over actuele ontwikkelingen.
 6. Verzenden van nieuwsbrieven en overige aangevraagde informatie.

Opgeslagen gegevens

De opgeslagen gegevens (kunnen) zijn:

 1. Inschrijving voor onderwijs:
  • Naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
  • Geboortedatum, geboorteplaats en geslacht.
  • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven.
  • Klantnummer en factuurnummer.
  • Bank- en betaalgegevens en eventueel betalingsherinneringen en -afspraken.
 1. Het volgen van onderwijs:
  • Naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
  • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven.
  • Persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals aanwezigheid, studieresultaten, behaalde diploma’s, en eventuele incidenten of gemelde persoonlijke situaties/afspraken.
  • Jouw feedback over de gevolgde opleiding en overige informatie die je geeft.
 1. Aanmaken van een account in de digitale leeromgeving:
  • Naam en emailadres.
 1. Financiële administratie, waaronder facturatie en het bijhouden van betalingen:
  • Naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
  • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven.
  • Klantnummer en factuurnummer.
  • Bank- en betaalgegevens en eventueel betalingsherinneringen en -afspraken.
 1. Communicatiedoeleinden, informatievoorziening over actuele ontwikkelingen:
  • Naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
 1. Verzenden van nieuwsbrieven en overige aangevraagde informatie:
  • Naam en emailadres.
    

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet of voor onze administratie voor een bepaalde tijd bewaren. In het bijzonder bewaren we de volgende zaken als volgt:

 • Belasting gerelateerde stukken: zolang als de fiscale bewaarplicht voorschrijft.
 • Persoonlijke gegevens t.b.v. de inschrijving: 5 (vijf) jaar, met uitzondering van NAW- en diplomagegevens (zie onder) en gegevens die met geoorloofd belang bewaard dienen te worden voor toekomstige doeleinden (o.m. het waarborgen van de veiligheid van studenten, docenten en medewerkers).
 • Diplomaregister: voor onbepaalde tijd, om de mogelijkheid tot herdrukken van het diploma te kunnen waarborgen (in geval van verlies door student), tenzij het wij het expliciete verzoek ontvangen om de gegevens te verwijderen uit onze administratie. Daarna zal herdrukken van het diploma niet langer mogelijk zijn. Dit betreft de volgende gegevens: volledige naam (zoals door de student aan ons opgegeven), studentnummer, geboortedatum, geboorteplaats, behaalde opleiding en opleidingsresultaten.
 • Nieuwsbrief en andere elektronische berichtgeving: tot aan het moment van afmelding door de ontvanger.
 • Scripties/portfolio’s, inclusief bijlagen: indien in hard-copy aangeleverd door de student, wordt deze direct na beoordeling teruggegeven/teruggestuurd aan de student. Indien het document elektronisch is aangeleverd, wordt het direct na beoordeling verwijderd.
 • Contactformulieren en inschrijvingen voor informatiebijeenkomsten: je kunt informatie aan ons verstrekken door het invullen van formulieren op onze website, waaronder contactformulieren en inschrijvingen voor open dagen en informatiebijeenkomsten. De op deze wijze verstrekte informatie zal na 12 maanden worden verwijderd uit ons systeem.

Delen van gegevens met derden

Wij zijn hoofdverantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Soms schakelen we ook andere partijen in, die namens ons (een deel van) jouw persoonsgegevens zullen verwerken. Dit helpt ons om jou beter van dienst te zijn en om onze werkzaamheden goed uit te voeren. Het gaat daarbij onder andere om onze docenten, accountants, IT-leveranciers en tevredenheidsonderzoekers.

Als we persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, waarbij wij de verwerkingsverantwoordelijk-heid houden, sluiten we met deze derden een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Daarin maken we afspraken over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de politie.

In onze communicatie met de docenten is er geen geheimhouding m.b.t. de opleiding, studieresultaten, betaalgegevens en eventuele geschillen of juridische aspecten.

In onze communicatie met studenten geven we geen informatie over andere studenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de student wiens informatie het betreft.

Digitale leeromgeving

Wij werken tijdens onze opleidingen met een digitale leeromgeving. Via dit platform kunnen studenten en docent(en) informatie met elkaar uitwisselen en kunnen studenten studiemateriaal downloaden. Na inschrijving voor een opleiding, en zodra een opleiding daadwerkelijk van start gaat, zorgen wij voor het aanmaken van een account per student.

Wij gebruiken hiertoe enkel de volgende gegevens van de student:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres

Alle andere informatie die daarna door de student zelf op het platform wordt ingegeven, is voor risico van de student.

Een account op de digitale leeromgeving, inclusief  alle daarin opgeslagen informatie, zal worden verwijderd drie maanden na afronding van de laatstgenoten opleiding van student. Indien een student zich niet binnen drie maanden na afronding van een opleiding aanmeldt voor een vervolgopleiding, zal het account dus zijn verwijderd.

Onder afronding wordt verstaan: het uitgeven van een diploma of certificaat door de ACC, dan wel berichtgeving vanuit de student of (de docent van) de ACC dat de opleiding niet zal worden afgerond.

Verwerking van gegevens in en buiten de EU

Klassikale opleidingen Europa
We bewaren de gegevens van onze klassikale studenten in Europa alleen binnen de Europese Unie (‘EU’) door de gegevens op een server in de EU op te slaan.

Suriname
Wij verwerken geen persoonsgegevens van studenten van onze opleidingen in Suriname. Alle inschrijvingen en overig contact van studenten zal direct verlopen met onze docent in Suriname, onder de aldaar geldende privacy wetgeving. Onze docent in Suriname is verwerkingsverantwoordelijke voor die persoonsgegevens. Wij verwijzen op onze website expliciet door naar deze docent voor alle informatie en inschrijvingen omtrent Suriname, en we verwerken geen informatie of gegevens van (potentiële) studenten in Suriname. Mochten er toch aanvragen met persoonsgegevens bij ons binnenkomen die duidelijk bedoeld zijn voor een opleiding in Suriname, dan zullen wij de betreffende persoon doorverwijzen naar onze docent en de eventuele persoonsgegevens verwijderen uit ons systeem.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Onder omstandigheden heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) wijzigen, te verwijderen of te beperken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens of tegen de berichtgeving die wij je sturen. Wij kunnen je vragen om je eerst te identificeren, voordat we je verzoek in behandeling nemen.

 • Inzien en wijzigen: Hiertoe kun je contact met ons opnemen via legal@counselling.nl of info@counselling.nl.
 • Verwijderen: Het verwijderen van persoonsgegevens is onder omstandigheden mogelijk onder de AVG. Indien dit mogelijk is, zullen we hieraan tegemoetkomen. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren, of wanneer het verwijderen van de gegevens het faciliteren van jouw lopende opleiding belemmert. We zullen daarom per geval beoordelen of we aan het verzoek kunnen voldoen.
 • Beperken: Als je vindt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is, je deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan, kun je contact met ons opnemen via legal@counselling.nl met het verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je bezwaar maken tegen verder gebruik hiervan op grond van jouw specifieke redenen.
 • Bezwaar tegen berichtgeving: Afmelden voor onze nieuwsbrief of andere (elektronische) berichtgeving, kan via de speciale uitschrijflink in onze e-mails, of je kunt contact met ons opnemen via info@counselling.nl.

Bezoek website / Cookies

Wij plaatsen (indien nodig na jouw toestemming) tijdens het bezoek aan onze websites cookies. Meer informatie daarover vind je in ons cookiebeleid.

We verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

 • IP-adres;
 • Social media gebruik;
 • Websitebezoek en klikgedrag;
 • Tijdstip en duur van het bezoek aan onze website.

Klachten

Wanneer je van mening bent dat we jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG verwerken, kun bij ons een klacht indienen via legal@counselling.nl. We zullen je klacht zorgvuldig behandelen en zo nodig advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wanneer je het niet eens bent met onze klachtenbehandeling, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de AP. De AP behandelt je klacht of verzoek en neemt hierover een besluit.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Houd er rekening mee dat, onder andere als gevolg van wijzigingen in de wet en de steeds veranderende aard van technologie, ons privacybeleid onderhevig is aan aanpassingen. Telkens wanneer een wijziging noodzakelijk is, werken we onze Privacyverklaring bij. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Back To Top